5 mei iedereen vrij

Op vijf mei vieren we onze vrijheid. Dit doen we elk jaar op de enige nationale feestdag die er écht voor iedereen is. Bevrijdingsdag staat los van religie, afkomst of cultuur. Vrijheid is het belangrijkste uitgangspunt van de rechten van de mens. Ondanks het belang van onze vrijheid, krijgt die niet de aandacht die deze verdient: maar ééns in de vijf jaar is echt iedereen vrij om dit feest te vieren.

Teken de petitie

Het thema Vrijheid is altijd actueel, maar nooit vanzelfsprekend. Vanaf de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, tot nu. Ook vandaag leven mensen in oorlog en onderdrukking. Juist nu er op verschillende plekken, zowel ver weg als dichtbij, wordt geprobeerd vrijheid met geweld te vernietigen, moeten we schouder aan schouder staan om onze vrijheid te verdedigen.

Vrijheid is ons grootste recht en dat vieren we op Nederlands belangrijkste feestdag. Ziet u – net als vele anderen – ook het belang van Bevrijdingsdag? Vindt u ook dat vijf mei een dag moet zijn waarbij we eens éxtra stil staan bij het belang van vrijheid? Meent u ook dat Bevrijdingsdag belangrijker is dan een andere vrije feestdag?

Vrijheid moeten we vieren. Voor onze vrijheid is gevochten door mensen die daarbij grote persoonlijke offers brachten. Op allerlei plaatsen in de wereld leven mensen nog steeds niet in vrijheid. Daar moeten we bij stilstaan. Met een jaarlijkse vrije dag!

Vijf mei iedereen vrij!

Hoe zijn we hier gekomen?

Bevrijdingsdag wordt tegenwoordig om de vijf jaar gevierd met een vrije dag.

Pas in 1990 werd de datum van 5 mei uitgeroepen tot een Nationale Feestdag, waarop jaarlijks de bevrijding van het Nederlandse Koninkrijk in 1945 van de Duitse en Japanse bezetting wordt herdacht en gevierd.

Het betekent niet dat 5 mei automatisch een vrije dag is. De Nederlandse regering heeft bepaald dat werknemers en werkgevers dat zelf moeten regelen. Werknemers in het bedrijfsleven hebben op 5 mei alleen jaarlijks een vrije dag als dit in de CAO of met de werkgever is afgesproken. 

Teken de petitie

Comité 4 en 5 mei

Het Comité 4 en 5 mei dat de officiële plechtigheden voor Dodenherdenking en Bevrijdingsdag organiseert zegt over 5 mei:

Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking.

5 mei is ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. 5 mei is daarom óók de dag waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.

Burgerinitiatief

Een burgerinitiatief wil zeggen dat burgers aan de Tweede kamer vragen om over een onderwerp te beraadslagen en een beslissing te nemen. Het is aan een aantal spelregels gebonden. Het voorstel moet nauwkeurig omschreven en gemotiveerd zijn.

Een kiezer moet een voorstel met naam, adres en handtekening indienen. Degenen die het verzoek ondersteunen moeten, naast hun handtekening, naam, adres en geboortedatum vermelden. (Dit kan dus tegenwoordig ook digitaal via petities.nl, zie hieronder.)

Ondertekenaars dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en meerderjarig te zijn.

Een burgerinitiatief wordt in handen gesteld van de Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, die de Kamer adviseert over de verdere afhandeling. De commissie controleert steekproefsgewijs of de verzamelde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn. Daarom zullen enkele ondertekenaars van een burgerinitiatief gevraagd worden naar een kopie van hun identiteitsbewijs.

In het geval van een digitaal burgerinitiatief wordt, nadat er 40.000 steunbetuigingen zijn ingeleverd, een bepaald percentage benaderd door de commissie om een handtekening en verdere persoonlijke gegevens op papier te overleggen. Als een bepaald percentage daarvan binnen een zekere termijn binnenkomt worden de steunbetuigingen geldig verklaard.

Als aan alle voorwaarden is voldaan stelt de commissie aan de Kamer voor het initiatief in behandeling te nemen. Ook doet zij een voorstel over de manier waarop de Kamer het initiatief kan behandelen. Uiteindelijk zullen de Kamerleden een standpunt innemen over het ingediende initiatief. 

Initiatiefnemers

Dit is een initiatief van Marijke van der Meer en Frank van der Vorm, gewone burgers die vinden dat het belangrijk is dat vijf mei elk jaar een vrije dag is. Zij hebben voor het op gang brengen van deze handtekeningenactie voor dit burgerinitiatief de hulp gehad van de mensen die u op een van de andere tabbladen kunt vinden.

Wat was de aanleiding?

Uit onderzoek van IPSOS - uitgevoerd in 2015 - blijkt een meerderheid van de Nederlanders vindt dat Bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag moet zijn.

Tot wanneer kunt u meedoen?

We gaan voor minstens 40.000 ondertekenaars van de petitie, maar 400.000 is natuurlijk nog beter. Wacht dus niet met ondertekenen maar doe het NU!

Kort na 5 mei maken we de balans op, en zullen we de petitie sluiten.

Teken de petitie